-->

Переходите на новый сайт!

Перейти
 
(098) 943 92 97
 
sales@apelsun.ua
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Договір оферти

Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1. Наведена нижче інформація є публічною офертою (офіційною пропозицією ФОП "Колпаков Вячеслав Михайлович" власника сайту apelsun.ua (надалі — Виконавець) будь-якій юридичній чи фізичній особі (надалі — Замовник, а разом Сторони) підписати Договір про надання послуг зі створення сайту (надалі — Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.
 • 1.2. Прочитайте текст цієї публічної оферти і, якщо ви не згодні з будь-яким пунктом цієї публічної оферти, або ви не зрозуміли будь-який з пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо вам відмовитися від запропонованих послуг зі створення сайту (надалі – Послуг).
 • 1.3. Якщо ви згодні з умовами цієї публічної оферти, ви можете зробити оплату послуг, підтвердивши тим самим ваше замовлення. В такому випадку вважається, що ви стаєте Замовником Послуг, повністю та безумовно погоджуєтеся зі всіма умовами наведеної нижче публічної оферти (пропозиції), в повному обсязі та безумовно приймаєте її. В такому разі Договір буде вважатися підписаним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов’язання надати Послуги.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • 2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги зі створення сайту (далі по тексту «Сайт», «Роботи») відповідно до вимог та в обсязі, зазначеними в Технічному завданні (далі по тексту «ТЗ»), що є невід’ємною частиною Договору.
 • 2.2. Замовник зобов’язується забезпечити умови та надати інформацію, необхідну для виконання Виконавцем його зобов’язань, прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги (виконані роботи).

  3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)
 • 3.1. Терміни виконання робіт вказуються в ТЗ. За умови наявності повного обсягу матеріалів, що підлягають розміщенню на Сайті, Виконавець приступає до виконання робіт негайно з моменту зарахування передоплати на рахунок Виконавця.
 • 3.2. У разі затримки внесення передоплати, надання інформації, оплати послуг третіх осіб, або іншого невиконання Замовником або його контрагентами зобов’язань Замовника, зазначених у Договорі та ТЗ, Виконавець має право в односторонньому порядку перенести всі строки виконання робіт (надання послуг) без будь-якого додаткового повідомлення Замовника. Терміни виконання робіт в цьому випадку збільшуються на час виконання Замовником своїх зобов’язань і час, необхідний Виконавцю на відновлення робіт, але не більше 10 робочих днів.

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
 • 4.1. Виконавець зобов’язується якісно, відповідно до договору, додатків, технічного завдання та додаткових угод надавати послуги (виконувати роботи).
 • 4.2. Виконавець має право залучати до виконання Договору третіх осіб без згоди Замовника. Відповідальність за дії третіх осіб несе Виконавець.
 • 4.3. Виконавець разом із Замовником визначає та підписує ТЗ.
 • 4.4. Виконавець зобов’язується не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію Замовника, отриману під час співпраці за даним Договором.
 • 4.5. Виконавець має право збільшити термін виконання робіт за п.2 на кількість днів змушеного простою до отримання відповідних вказівок від Замовника.
 • 4.6. Виконавець має право не розпочинати роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов’язків за Договором перешкоджає виконанню Договору Виконавцем.
 • 4.7. Виконавець має право відмовитися від виконання Договору у випадках, якщо Замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку Виконавця про обставини, зазначені у п.4.1. Договору, в розумний строк не замінить непридатні або неякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не скоїть інших заходів для усунення зазначених обставин.
 • 4.8. Виконавець передає результати наданих послуг за актом прийому-передачі.

  5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
 • 5.1. Замовник зобов’язується до початку виконання робіт надати Виконавцю матеріали і надати необхідну інформацію для виконання робіт згідно ТЗ. Замовник зобов’язується передавати інформацію, необхідну для надання послуг (виконання робіт) Виконавцю електронною поштою, в файлах, формат яких погоджено в ТЗ.
 • 5.2. Замовник одночасно з Договором погоджує і підписує розроблене спільно з Виконавцем ТЗ.
 • 5.3. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити роботу Виконавця в повному обсязі і в строки, встановлені в Договорі, виконувати інші зобов’язання, передбачені в Договорі та Технічному завданні.
 • 5.4. Замовник зобов’язується не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію Виконавця, отриману під час співпраці за даним Договором.
 • 5.5. Замовник не має права вимагати від Виконавця виконання робіт, не зазначених у ТЗ. Додаткові роботи проводяться за необхідності і оплачуються Замовником окремо. Проведення додаткових робіт, що не зазначені в ТЗ, узгоджується і оформляється в письмовому вигляді як додаток до ТЗ і підписується обома сторонами.

  6. ВАРТІСТЬ РОБІТ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ
 • 6.1. Вартість робіт визначається на підставі складеного та узгодженого Сторонами ТЗ. Публічна оферта 2/3
 • 6.2. Замовник здійснює оплату за кожний наступний етап в розмірах і строках, зазначених у ТЗ.
 • 6.3. Послуги надаються на підставі 70% передоплати. Виконавець має право не приступати до виконання робіт до отримання передоплати, якщо інше не зазначено в ТЗ. Всі терміни виконання робіт, зазначені в ТЗ визначаються з моменту отримання передоплати.
 • 6.4. Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику при порушенні Замовником порядку розрахунків, визначених цим Договором та ТЗ.
 • 6.5. У разі неможливості виконання робіт, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в розмірі фактично понесених Виконавцем витрат.
 • 6.6. У випадку, коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із сторін не відповідає (форсмажор), Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати.
 • 6.7. Після отримання повної оплати за Договором Виконавець здійснює гарантійне обслуговування, якщо дане передбачено в ТЗ.

  7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
 • 7.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення і змісту цього Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов’язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.

  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 8.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • 8.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів сторін, а в разі, якщо сторони не можуть домовитися, в Господарському суді відповідно до чинного законодавства України.
 • 8.3. Майнові права на Сайт переходять до Замовника після повної оплати виконаних робіт та після отримання від Виконавця кодів передачі даних за протоколом ftp (логін, пароль і хост-адреса).
 • 8.4. Відповідальність за будь-які матеріали на Сайті: графічну, текстову, аудіо-, відео-, іншу інформацію, а також відповідність цих матеріалів ліцензіям, несе Замовник.
 • 8.5. Всі питання, що стосуються права на Сайт, регулюються законодавством України.

  9. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
 • 9.1. Ця публічна оферта набирає чинності з моменту внесення передплати за Послуги, встановлені цією офертою.
 • 9.2. Виконавець має право змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змін цієї оферти є дата їх публікації на веб-сайті Виконавця.
 • 9.3. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін. У тому випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт, передбачених ТЗ, взаєморозрахунки між сторонами визначаються додатковою угодою.
 • 9.4. Якщо інше не передбачено додатковим Додатком до Договору, після того, як Замовником була внесена передоплата та Виконавець приступив до виконання Договору, але до моменту здачі робіт, при відсутності будьяких винних дій Виконавця, Замовник має право розірвати Договір, письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору. Внесена передоплата в даному випадку не повертається.
 • 9.5. Якщо інше не обумовлено додатковим Додатком до Договору, у випадку, якщо Договір розривається за ініціативою Замовника, а обсяг робіт, виконаних Виконавцем до цього моменту перевищує суму внесеної Замовником передоплати, то на підставі діючих цін Виконавця та Акту про роботи, виконані до моменту розірвання Договору , робиться розрахунок заборгованості Замовника перед Виконавцем, яка погашається протягом 3-х робочих днів з моменту підписання сторонами (акцепту) даного Акту.

  10. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА РОБІТ
 • 10.1. Після закінчення робіт, визначених в ТЗ, Сторони підписують акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). Передача актів проводиться Укрпоштою, або через канали зв’язку, зазначені в п.11.4.
 • 10.2. Замовник протягом трьох робочих днів після отримання акта підписує акт і повертає один примірник Виконавцю Укрпоштою. Якщо Замовник протягом зазначеного часу не підписує акт і не пред’являє Виконавцю ніяких претензій щодо виконання Договору, то акт вважається акцептованим Замовником і підписується Виконавцем в односторонньому порядку.

  11. ФОРС-МАЖОР
 • 11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо неможливість їх виконання з’явилася наслідком обставин непереборної сили, таких як пожежа, повені, інші стихійні лиха, війни, збройні конфлікти, масові громадянські заворушення, епідемії, терористичні акти, акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування та будь-які інші події, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
 • 11.2. Сторона, що потрапила під дію форс-мажору повинна надати іншій Стороні підтверджуючий документ від Торгово-промислової палати України в термін 7 днів з моменту настання таких обставин.
 • 11.3. У разі якщо форс-мажор триває більше 3-х місяців, Сторони анулюють договір і в цьому випадку жодна із Сторін не може пред’явити іншій претензію.

  12. ІНШІ УМОВИ
 • 12.1. Всі зміни та доповнення до цього договору узгоджуються Сторонами шляхом підписання додаткової угоди.
 • 12.2. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не зазначені вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від прийому виконаних робіт.
 • 12.3. Будь-яка домовленість між Сторонами, яка виходить за межі цього Договору, повинна бути письмово підтверджена Сторонами у формі доповнення до цього Договору.
 • 12.4. Сторони мають право вести листування і пересилати документацію по електронній пошті (на визначені в ТЗ адреси) через Інтернет. Підтвердженням отримання інформації є зворотна відповідь другої сторони про отримання електронної пошти. Всі документи, листи, заявки і т.д., отримані по електронній пошті, мають силу оригіналу.
 • 12.5. Виконавець має право розмістити посилання на розробленому Сайті на свій або аналогічний за змістом сайт і демонструвати продукт іншим особам в рекламних цілях своєї діяльності.
 • 12.6. Приступаючи до роботи, Виконавець має право вивчати і використовувати існуючі на ринку аналоги продукту, що розробляється.
 • 12.7. Виконавець у присутності Замовника роботу не виконує.
 • 12.8. Виконавець веде переговори та узгодження з розробки Сайту тільки з людьми, які приймають рішення, зазначеними в ТЗ.
 • 12.9. Виконавець не виконує ідеї Замовника, в реалізації яких не бачить гідного втілення.
 • 12.10. Зауваження та побажання до розробки повинні бути конкретними і аргументованими. Загальні фрази не є аргументами.
 • 12.11. Порушення у строках передачі інформації та матеріалів для внесення на сайт (контенту) Виконавцю, є безумовною підставою для внесення контенту з Інтернету.
 • 12.12. У власність Замовника переходить одна фінальна версія. Додаткові, концептуальні або ескізні варіанти є власністю Виконавця і можуть бути викуплені Замовником.
 • 12.13. Якщо будь-яке положення цього Договору визнається судом недійсним або таким, що втратив силу, то недійсність цього положення не тягне визнання недійсними інших положень цього Договору і всі інші положення залишаються в силі.
  • Натуральні вина ТМ «KOBLEVO»
  • Компания «ДТЭК ЭСКО»
  • politeka
  • Недержавний пенсійний фонд «ОТП Пенсія»
  • Bestpresso
  • Microcredit
  • Интернет-магазин «Cyclone»
  • КП «Київблагоустрій»
  • Kyiv IT Cluster
  • ЖК «Петровский квартал»
  • vobu
  • DHL
  • Socar
  • Сталекс
  • bayadera

  Появились вопросы?

  Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам, максимально быстро, ответим!

  Задать вопрос

  Тема *
  Ваше имя *
  Email адрес *
  Отдел *
  Приоритет
  Invalid Input
  Сообщение *

  Отправить заявку

  Неверный Ввод
  Неверный Ввод
  Неверный Ввод

  Отправить заявку

  Неверный Ввод
  Неверный Ввод
  Неверный Ввод

  Переходите на новый сайт!

  Перейти